ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DE BREE GROEP
(hierna: ‘AV’)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DE BREE GROEP (hierna: ‘AV’)

NL: Deze AV zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op de Website.

FR: Une traduction en Français de nos conditions générales peut être consultée sur le site www.debree.be. Le fait que cette traduction ne figure pas sur ce document ne peut être invoqué pour prétendre que ces conditions étaient non connues et acceptées.

ENG: An English translation of our conditions can be consulted at www.debree.be. The fact that this translation does not appear on this document cannot be invoked to pretend that these conditions were not known nor accepted.

DEFINITIE: (1) ‘DE BREE’: alle groepsvennootschappen van De Bree Groep. Dit betreft specifiek De Bree NV (BTW BE 0474.740.665), De Bree Solutions NV (BTW BE 0424.913.349), Breeton NV (BTW BE 0466.110.041), Vando NV (BTW BE 0451.265.972), Disoma NV (BTW BE 0475.475.588), DOP Kortemark NV (BTW BE 0501.514.249), THV De Bree Solutions NV – Santerra NV (BTW BE 0699.915.970), De Bree Groenrecycling BV (Kvk 22052976 - BTW NL 8123.79.044.B01), De Bree Solutions Wallonie SA (BTW: BE 0760.546.415), M&C Cleaning (BTW BE 0745.418.274) en De Brée Environnement SARL (513.450.528 RCS Lille). (2) ‘Aangetekende Klachtenbrief’: een aangetekend schrijven met vermelding van factuurdatum, -nummer, en/of het nummer van de bijzondere overeenkomst en/of offerte, met een nauwkeurige identificatie van het materiaal en/of de dienstenprestaties, en een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek. (3) de ‘Website’: www.debree.be

1. Alle commerciële transacties tussen DE BREE en de Klant, worden beheerst door: (in hiërarchisch dalende volgorde): (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst, (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van DE BREE (3) de offerte uitgaande van DE BREE, (4) de specifieke voorwaarden voor specifieke activiteiten, (5) deze AV, (6) art. 4-88 van het Weens Koopverdrag, (7) de Unidroit Principles, (8) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikels 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag. Door het plaatsen van een order/opdracht of het afsluiten van een (bijzondere) overeenkomst met DE BREE, erkent de Klant kennis te hebben genomen van de AV en deze te aanvaarden. Deze AV hebben steeds voorrang op de algemene/bijzonder voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen en aanvullingen op deze AV zijn slechts geldig en verbindend voor de order/opdracht waarop ze betrekking hebben en zover deze schriftelijk door DE BREE zijn aanvaard. De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit deze AV, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. DE BREE kan haar AV en/of specifieke voorwaarden op ieder moment wijzigen. Het (herhaaldelijk) niet- toepassen door DE BREE van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking. Onder Klant wordt ook verstaan, iedereen die in naam en/of voor rekening van de Klant een beroep doet op DE BREE. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar DE BREE haar maatschappelijke zetel heeft.

2. Alle offertes van DE BREE kunnen op gelijk welk ogenblik worden teruggetrokken door DE BREE, zijn vrijblijvend, en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is DE BREE in rechte te verbinden, de order van de Klant schriftelijk bevestigt, dan wel zodra DE BREE met de uitvoering start. DE BREE heeft het recht om (een deel van) de werken in onderaanneming te geven. Indien DE BREE optreedt als onderaannemer, heeft DE BREE: (1) een rechtstreekse vordering op de bouwheer/opdrachtgever, ten belope van wat laatstgenoemde aan de medecontractant- hoofdaannemer verschuldigd is, en dit conform art 1798 Belgische B.W; (2) een pandrecht op alle schuldvorderingen van de medecontractant- hoofdaannemer, die voortkomen uit het aannemingscontract met betrekking tot het desbetreffende werk. Deze rechtstreekse vordering/pandrecht, hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding.

3. De minimum facturatie bedraagt €65. DE BREE kan steeds een voorschot vragen, in welk geval de bijzondere overeenkomst volledig wordt opgeschort tot de volledige betaling hiervan. Vanaf €10.000 kan DE BREE voorafgaand een bankgarantie vragen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen BTW exclusief en uitgedrukt in Euro. Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend, enkel geldig voor dit project, en niet voor andere (gelijkaardige) projecten. Alle werken/leveringen die niet expliciet werden voorzien in de offerte/bijzondere overeenkomst, worden geacht meerwerken/meerkosten te zijn op vraag van de Klant, en als dusdanig aangerekend. Transport- en verplaatsingskosten worden berekend vanop de maatschappelijke zetel van DE BREE, op basis van forfaitaire prijzen per verplaatsing. Het vooropgestelde aantal werkuren is steeds indicatief. Alle gepresteerde werkuren worden gefactureerd, met inbegrip van eventueel oponthoud. Alle prijzen zijn geldig op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen, buiten de kantooruren, en indien werknemer(s) op 1 dag meer dan 8 werkuren presteren, gelden hogere prijzen. Bij valutaschommelingen, verhogingen van materiaal- en grondstofprijzen, verwerkingsprijzen, lonen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten, of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve oplevering, kan DE BREE de overeengekomen prijs evenredig verhogen.

4. De verbintenissen van DE BREE beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering van de bijzondere overeenkomst, of indien er geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld van de (in hiërarchisch dalende volgorde) orderbevestiging uitgaande van DE BREE, of de offerte uitgaande van DE BREE. Bij een door de Klant opgesteld plan, blijft de verantwoordelijkheid beperkt tot de strikte uitvoering van deze plannen. DE BREE is gerechtigd, op kosten van de Klant, aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt. Indien bepaalde componenten niet voorradig zijn, kan DE BREE zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht van verhaal t.o.v. DE BREE: (1) de bijzondere overeenkomst (gedeeltelijk) annuleren, (2) deze componenten vervangen door een functioneel equivalent. De eventuele meerprijs hiervan is niet inbegrepen in de prijs. De aanwezigheid van DE BREE op de werfvergaderingen is niet vereist.

5. De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en niet essentieel. In geval van overschrijding van deze termijn(en), zullen DE BREE en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. DE BREE heeft het recht het materiaal/dienstenprestaties in verschillende delen te leveren/uit te voeren. Gedeeltelijke levering/uitvoering noch enige termijnoverschrijding (oorspronkelijke noch bijkomende termijnen) kan aanleiding geven tot beëindiging van de bijzondere overeenkomst en/of enige schadevergoeding. Wijzigingen in de offerte, bijzondere overeenkomst, etc. hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde termijnen vervallen. DE BREE is niet aansprakelijk voor vertragingen n.a.v. het in gebreke blijven van leveranciers/de Klant/enige andere derde. Ophaling door de Klant, gebeurt op diens eigen kosten en risico, en op de door DE BREE aangegeven tijd en plaats.

6. De Klant moet direct bij de in ontvangstname van de dienstenprestaties en/of het materiaal een eerste verificatie uitvoeren. Direct verifieerbare afwijkingen moet de Klant onmiddellijk telefonisch aan DE BREE meedelen, bevestigd door een Aangetekende Klachtenbrief, bij gebreke waarvan hij geacht wordt de dienstenprestaties/het materiaal te aanvaarden. De Klant moet de dienstenprestaties en/of het materiaal binnen de 48 uur na in onvangstname grondig keuren. Het in gebruik nemen, verwerken, en/of doorverkopen geldt als definitieve oplevering. De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enige non-conformiteit of gebrek te beroepen, indien hij DE BREE niet via Aangetekende Klachtenbrief op de hoogte brengt binnen de 24 uur nadat hij deze heeft ontdekt of behoorde te ontdekken, en ten laatste binnen een termijn van 1 maand na datum der eindfactuur. In geval van tijdig en correcte melding, zal DE BREE naar eigen keuze en inzicht: (1) (een deel van) de dienstenprestaties/zaken vervangen; of (2) het foutief gedeelte crediteren, aan de prijs van de bijzondere overeenkomst. Een (gedeeltelijke) vervanging kan geen aanleiding geven enige schadevergoeding of verbreking van de bijzondere overeenkomst. Bij een (gedeeltelijke) vervanging, zijn onder meer de werkuren, transport- en verplaatingskosten, etc., ten laste van de Klant. Klachten (van welke aard ook) ontheffen de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting. De Klant is gehouden tot vergoeding van alle kosten naar aanleiding van onterechte klachten.

7. DE BREE is in geen enkel geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade, (2) schade die het factuurbedrag en/of de door DE BREE aangegane polis BA-uitbating overstijgt, (3) schade tijdens het vervoer/transport, (4) verkeerde aanwending van het materiaal, (5) door de Klant en/of derden toegebrachte schade, (6) schade ingevolge foutieve/onvolledige informatie, en/of (7) het niet- naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen. DE BREE is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen, en/of het beoordelen of documenten (van welke aard ook) voldoen aan de toepasselijke wetgeving en/of andere normen. De Klant mag in geen geval de zaken terugsturen, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of tot een dekkingskoop overgaan. DE BREE behoudt zich het recht voor om ter plaatse de gebreken en hun oorzaak te gaan vaststellen. De Klant zal DE BREE volledig vrijwaren en verdedigen tegen: (1) alle vorderingen en procedures, inclusief deze van derden, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de bijzondere overeenkomst en/of deze AV. De Klant zal DE BREE volledig schadeloos stellen voor alle schade, onder meer de gerechtskosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hiervoor vermelde vrijwaringsplicht.
DE BREE is onder geen beding aansprakelijk in geval van overmacht of hardship. In dit geval kan DE BREE, naar eigen keuze en inzicht, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. DE BREE: (1) goederen/componenten vervangen door een functioneel equivalent, (2) de uitvoering van haar verplichtingen opschorten, (3) de bijzondere overeenkomst beëindigen, en/of (4) de Klant uitnodigen om de uitvoeringsmodaliteiten te heronderhandelen. Indien de Klant hieraan niet te goeder trouw deelneemt, kan DE BREE de rechtbank verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen. Overmacht en hardship wordt op de ruimst mogelijke wijze gedefinieerd, en bevat onder meer: onbeschikbaarheid/schaarste van materialen/grondstoffen, bijzondere weersomstandigheden, staking, oorlog, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen, panne, file, verlies van vergunningen, sluiting stortplaats/oven, dreiging en daden van terreur. Dit onverschillig of deze moeilijkheden zich voordoen bij ons of bij een leverancier.

8. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om: (1) alle documenten t.a.v. DE BREE, te ondertekenen voor akkoord door een persoon die bevoegd is de Klant in rechte te verbinden; (2) een order te bevestigen door een dubbel van de offerte, voor akkoord ondertekend door een persoon die bevoegd is de Klant in rechte te verbinden, over te maken aan DE BREE,(3) alle noodzakelijke/nuttige informatie tijdig over te maken aan DE BREE; (4) de werkplaatsen steeds vrij te houden, zodat DE BREE een container/werfkeet kan plaatsen; (5) de veiligheid op de werf te garanderen; (6) DE BREE voorafgaand op de hoogte te brengen van mogelijke voorwaarden waaraan de dienstenprestaties/het materiaal dient te voldoen; (7) DE BREE op de hoogte te brengen van mogelijke gevaren (ingevolge de activiteiten van de Klant), zodat dat de nodige preventieve maatregelen kunnen worden genomen; (8) De noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten af te sluiten, en DE BREE op eerst verzoek inzage te geven in de polissen en de betalingsbewijzen van deze verzekeringen. Indien de Klant niet aan deze verplichtingen voldoet, behoudt DE BREE zich het recht voor de werken (tijdelijk) te onderbreken of de overeenkomst te beëindigen. De kosten van deze onderbreking of beëindiging gelden als oponthoud in de zin van artikel 3 van deze AV, en worden volledig gefactureerd aan de Klant.

9. Klachten m.b.t. facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum worden overgemaakt, bij Aangetekend Klachtenbrief. Alle facturen zijn door de Klant integraal betaalbaar via overschrijving binnen de betalings
termijn zoals vermeld op de factuur en zonder korting op factuurdatum. De onvoorwaardelijke betaling door de Klant (van een deel) van het factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Ingeval van niet/onvolledige betaling op de vervaldag van de factuur, is de Klant gehouden tot: (1) een verwijlinterest van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd, (2) een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een min. van € 100 (excl. BTW), onverminderd DE BREE’s recht om hogere schade te bewijzen, (3) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, (4) daarnaast worden alle andere (niet- vervallen) facturen op de Klant onmiddellijk opeisbaar, (5) en heeft DE BREE het recht, al het materiaal terug op te halen, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of te beëindigen. Dit alles zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt als volgt aangerekend in: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding, (3) intresten, (4) hoofdsommen. Conform de Belgische Wet van 15/12/2004, compenseren en verrekenen DE BREE en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen deze schuldvergelijking. Wanneer DE BREE een betaling dient te verrichten aan een consument-Klant (in de zin van art. I.1 2° WER) en nalaat dit te doen binnen de 15 dagen nadat dit is komen vast te staan, dan gelden t.v.v. deze consument-Klant eveneens de in dit artikel, vermeld onder (1) en (2), aangehaalde clausules ingeval van vertraging door DE BREE in de betaling van voormelde schuldvordering.

10. Behoudens schriftelijk akkoord van DE BREE, is het de Klant niet toegestaan de bijzondere overeenkomst te annuleren. Bij annulatie door de Klant, zelfs met schriftelijk akkoord, is de Klant gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag (excl. BTW). Wanneer (1) het project/overeenkomst gebaseerd is op foutieve informatie van de Klant, (2) DE BREE vermoedt o.g.v. enige handelsinformatie m.b.t. de Klant dat het vertrouwen in de kredietwaardigheid mogelijks in het gedrang is dan wel op enige wijze verandert tijdens de overeenkomst, kan DE BREE wegens dat loutere feit, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, één of meerdere overeenkomsten met de Klant: (1) hetzij beëindigen, (2) hetzij opschorten totdat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling, (3) hetzij de betalingscondities wijzigen. Alle clausules uit dit artikel gelden onverminderd het recht van DE BREE om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

11. Het risico gaat over op de Klant zodra de bijzondere overeenkomst tot stand komt. De Klant wordt geacht alle kenmerken van de dienstenprestaties/het materiaal te kennen, en kan geen enkel recht ontlenen aan om het even welke informatie, stalen of modellen. De eigendomsrechten gaan pas over na volledige betaling van de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren. De Klant dient steeds al hetgeen te doen om de eigendomsrechten van DE BREE veilig te stellen, en zal hiervoor: (1) de nodige verzekeringspolissen afsluiten, en (2) alle mogelijke informatie m.b.t. deze eigendomsrechten overmaken aan DE BREE. Bij (vermoedelijke) niet- nakoming van deze verplichtingen, moet de Klant, op eerste verzoek van DE BREE, de desbetreffende goederen, op eigen kosten en risico, binnen de 24 uur aan DE BREE terug bezorgen, met automatische beëindiging van de bijzondere overeenkomst tot gevolg. Bij schending van het eigendomsvoorbehoud, bekomt DE BREE automatisch een recht op de daaruit gerealiseerde verkoopprijs, en is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 35% van het totale factuurbedrag (excl. BTW).

12. Alle documenten/informatie van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt, moeten vertrouwelijk behandeld worden en blijven eigendom van DE BREE. De verwerking van persoonsgegevens door DE BREE betreffende een (potentiële) Klant en/of zijn personeel vindt plaats conform de bepalingen van de privacy verklaring van DE BREE, dewelke consulteerbaar is op de Website. DE BREE treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking. Deze privacy verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die DE BREE verzamelt, alsook over de wijze waarop zij deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Door het plaatsen van een opdracht en/of het afsluiten van een (bijzondere) overeenkomst met DE BREE, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze privacy verklaring en deze te aanvaarden.

13. De Nederlandstalige versie van deze AV is de enige authentieke. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de AV en enige vertaling, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.